O projektu

Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“, reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/76.00192 byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt se zaměřoval na sladění podmínek pracovního a rodinného života zaměstnanců Jihomoravského kraje (dále jen JMK) a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen PO JMK). Sledoval zlepšení přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům v pracovním poměru nebo na rodičovské dovolené s cílem uplatňování principu rovných příležitostí a současně zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb.

Projekt naplňoval priority Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK v oblasti RLZ, rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a při slaďování pracovního a rodinného života zaměřené na pracovníky ve veřejném sektoru. Reagoval na vyhodnocení aktuálních potřeb, které byly zjištěny formou dotazníkového šetření na základě vytvořených místních partnerství (JMK, PO JMK, zainteresované subjekty). Poznatky byly za přispění cílové skupiny zapracovány do koncepčního dokumentu, který bude sloužit pro podporu a realizaci pro-rodinných intervencí v JMK. Souběžně proběhlo vzdělávání zaměřené na rovné příležitosti a zvýšení znalostí a dovedností pro snadnější návrat do zaměstnání u zaměstnanců na rodičovské dovolené. Pro plné zapojení těchto zaměstnanců do zaměstnání byla zajišťována celodenní péče o děti (cca 10) zaměstnanců JMK a PO.

Realizační tým složený ze zaměstnanců nositele projektu Lužánky - středisko volného času (Lužánky SVČ) a Krajského úřadu JMK (KrÚ JMK) za využití služeb externích subjektů realizoval aktivitu: koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO. Zvláštní pozornost byla v průběhu celého projektu věnována publicitě a informování veřejnosti o jeho výstupech. Supervizi nad dodržováním rovných přístupů měl zaměstnanec s kvalifikací a zkušenostmi v této oblasti.

Realizací všech aktivit bylo dosaženo konkrétních výstupů (viz KA 1až KA 6), které dále při využití nástrojů publicity povedou k naplňování principu rovných příležitostí na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

Projekt byl rozdělen na několik částí, které sledují tyto hlavní cíle:
1) vytvoření celokrajské koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO, a to na základě průzkumu a vytvoření místního partnerství
2) proškolení zástupců JMK a jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti rovných příležitostí a seznámení s problematikou v rámci JMK a PO
3) zajištění péče o děti, které by mělo umožnit snadnější návrat rodičů (zaměstnanců JMK a PO) do zaměstnání a tím i jejich plné zapojení do pracovního procesu
4) vytvoření nabídky kurzů vzdělávání pro snadnější návrat do zaměstnání
5) informování veřejnosti a organizací JMK o podpoře slaďování rodinného a pracovního života.

Název projektu: Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO
Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00192
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 4.3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Výzva: 76
Poskytovatel podpory: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Příjemce podpory: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50
Partner projektu: Jihomoravský kraj
Termín projektu: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2015
Celkové náklady: 6 509 811,59 Kč
Realizační tým a kontakty:

Projektový manažer: Mgr. Pavel Vicherek
Finanční manažer: Ing. Hana Procházková, hanca@luzanky.cz
Administrátor projektu: Renata Veselá (04 - 09/2012 Mgr. Sylva Tůnová)

Sektorový manažer: Mgr. Taťána Rousová (08/2012 - 04/2013 Mgr. Jan Mičán)
Expertka rovných příležitostí: Mgr. Kateřina Hodická (09/2012 - 09/2014 Mgr. Gabriela Mátéová)
Právník projektu: Mgr. Vendula Nováková (08/2012 - 02/2013 Mgr. Michal Lipovský)